Sposoby pozyskiwania kapitału na rozwój działalności godpodarczej

notus-doradcy-finansowi

Założenie własnej działalności przeważnie wymaga od przedsiębiorcy nie tylko determinacji i dobrego biznesplanu, ale też kapitału finansowego. Istnieje co najmniej kilka sposobów zdobycia funduszy na rozwój własnej firmy. Jednym z nich jest pozyskanie kapitału obcego poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego inwestycyjnego bądź obrotowego, zaciągnięcie pożyczki bankowej, nabycie papierów wartościowych, obligacji, podpisanie korzystnych umów handlowych, czy też pobranie od klientów przedpłat. Możliwe jest też zwiększenie kapitału własnego w postaci emisji akcji firmy, sprzedaży jej udziałów, czy też zdobycie kapitału typu venture capital i private equity. Należy pamiętać, że pozyskanie kapitału własnego nie za każdym razem oznacza, że osoby, które wnoszą ten kapitał stają się właścicielami firmy. Ta formuła ma zastosowanie między innymi w przypadku, kiedy kapitał pozyskujemy z funduszy europejskich, te pieniądze również stanowią kapitał własny (bo nie trzeba ich zwracać). Innym sposobem zdobycia środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej jest zamiana sierpieńątku na gotówkę, czyli wykorzystanie posiadanego majątku (środków trwałych) do produkcji towarów, które następnie sprzedawane klientom, prowadzą do pomnażania zysków firmy. Oczywiście, o ile zyski przewyższają koszta produkcji. Kolejnym sposobem zwiększenia kapitału przedsiębiorstwa jest sponsoring, czyli sytuacja, w której sponsor korzystając z aktywów naszej firmy, przekazuje nam środki finansowe. Można zwiększyć kapitał przedsiębiorstwa także poprzez korzystanie ze środków trwałych bez konieczności ich zakupu. Wyróżniamy trzy podstawowe formy takiej działalności: leasing, najem, dzierżawa. Do sposobów finansowania działalności często zaliczany jest też franchising. Ale jest to kwestia dyskusyjna, bo tak naprawdę podpisanie umowy na zasadach franchisingu wiąże się głównie z ponoszeniem kosztów, takich jak opłata licencyjna, a nie z dofinansowaniem działalności. Jednak wiele kwestii upraszcza, nie ma potrzeby stwarzania i promowania własnej marki, ogranicza również koszta rozpoczęcia działalności.