I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu LEASINGMARKET.PL, w tym także ze wszystkich jego podstron zlokalizowanych w domenie głównej oraz subdomen, zawierającego m.in. informacje i materiały na temat produktów finansowych i ubezpieczeniowych
2. Serwis LEASINGMARKET.PL jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest „ALTBERGER” – Jacek Grudniewski, ul. Gminna 6F, 42-221 Częstochowa, NIP: 949-160-32-89, Regon: 240339215
3. Korzystając ze stron serwisu LEASINGMARKET.PL Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie LEASINGMARKET.PL nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią reklamy ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek zakładem ubezpieczeń, bankiem lub pośrednikiem finansowym, ubezpieczeniowym, której przedmiotem będą produkty finansowe i ubezpieczeniowe lub jakiekolwiek inne produkty, o których mowa w serwisie LEASINGMARKET.PL.
1. „ALTBERGER” – Jacek Grudniewski współpracuje z bankami, pośrednikami finansowymi, firmami ubezpieczeniowymi z portalami finansowymi m.in Money.pl, Bonnier Business Polska, mBank SA, Dom Kredytowy Notus sp. z. o. o.
2. LEASINGMARKET.PL nie zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym (tj. nie wykonuje czynności agencyjnych i czynności brokerskich) w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
3. Serwis LEASINGMARKET.PL zawiera odesłania do serwisów internetowych Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów. LEASINGMARKET.PL nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.
4. LEASINGMARKET.PL nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podmiotów współpracujących związane z realizowaniem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych osób, których dane osobowe zostały wysłane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych realizowaną przez Podmioty współpracujące oraz inne podmioty.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Portal LEASINGMARKET.PL nie wysyła bezpośrednio danych wypełnianych we wnioskach do instytucji finansowych, ani nie ma do nich wglądu. Dane osobowe za pomocą formularzy trafiają bezpośrednio do instytucji finansowych lub konsultantów, których ofertę klient chce poznać i tam są przetwarzane. Portal ma charakter informacyjno-reklamowy i nie gromadzi, ani nie przetwarza żadnych danych osobowych z formularzy kontaktowych.
2. LEASINGMARKET.PL zastrzega, że może używać mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na identyfikację komputera.
3. Użytkownik przekazuje swoje dane w formularzach dobrowolnie.

III. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu LEASINGMARKET.PL w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
2. LEASINGMARKET.PL nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu LEASINGMARKET.PL w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
3. Użytkownik może korzystać z serwisu LEASINGMARKET.PL tylko na własny użytek. Nie jest dopuszczalne korzystanie z materiałów i informacji zamieszczonych w serwisie LEASINGMARKET.PL w celu prowadzenia działalności komercyjnej.

IV. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ LEASINGMARKET.PL

1. LEASINGMARKET.PL zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie LEASINGMARKET.PL przez czas nieoznaczony.
2. Wszelkie informacje publikowane w serwisie LEASINGMARKET.PL nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.
3. Przedstawione wyliczenia oraz zestawienia ofert poszczególnych podmiotów opierają się na wypracowanej przez nas metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za wybór konkretnej oferty.
4. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w serwisie LEASINGMARKET.PL nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
5. LEASINGMARKET.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w serwisie LEASINGMARKET.PL, ani za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby na stronach LEASINGMARKET.PL, jak i za działania Podmiotów współpracujących lub Użytkowników naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.
6. Informacje i materiały przedstawiane na stronach serwisu LEASINGMARKET.PL pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji, w tym od Podmiotów współpracujących. LEASINGMARKET.PL nie weryfikuje ich prawdziwości i rzetelności, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, przy czym LEASINGMARKET.PL podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.
7. LEASINGMARKET.PL nie odpowiada za przydatność uzyskanych poprzez serwis informacji.
8. LEASINGMARKET.PL zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści serwisu LEASINGMARKET.PL, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

V. PRAWA AUTORSKIE

1. Serwis LEASINGMARKET.PL, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność LEASINGMARKET.PL i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów informacyjnych.
2. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.
3. Informacje i materiały zamieszczone w serwisie LEASINGMARKET.PL mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego.